QuestionCopyright.org

Cvičenie 05

Cieľom cvičenia je vyskúšať si základy práce s OpenGL. Príklady treba robiť v predpripravenom prostredí MinGW32+Code::Blocks, ktoré obsahuje všetky potrebné knižnice a hotový projektový template.

Odovzdávanie úloh pre párnotýždňových (cvičenie 16.11.2010) - 06.12.2010 23:59:59
Odovzdávanie úloh pre nepárnotýždňových (cvičenie 21.11.2010) - 13.12.2010 23:59:59

Zadania

CV05_01 (1 bod)
Zadanie Vykreslite vedľa a pod seba (ako na obrázku) štvoricu bodov [-1,-1,0], [1,-1,0], [1,1,0] a [-1,1,0] pomocou GL_POINTS, GL_LINES, GL_LINE_STRIP a GL_LINE_LOOP. Body musia mať vždy uvedené súradnice. Hrúbku bodov a úsečiek nastavte pomocou glLineWidth(3) a glPointSize(10).
EXE http://mirror.bwpow.eu/pub/upjs/ugr1/cv05/cv05_01.exe
Vzor Priklad 1
Komentár Budete potrebovať využiť funkcie OpenGL glLoadIdentity a glTranslatef. Inšpiráciu môžete získať na podstránke Informácie ku cvičeniam 5 a 6.
CV05_02 (1 bod)
Zadanie Vykreslite vedľa seba (ako na obrázku) biely trojuholník a červený štvorec.
EXE http://mirror.bwpow.eu/pub/upjs/ugr1/cv05/cv05_02.exe
Vzor Priklad 2
Komentár Budete potrebovať využiť funkciu OpenGL glColor3f. Inšpiráciu môžete získať na podstránke Informácie ku cvičeniam 5 a 6.
CV05_03 (1 bod)
Zadanie Vykreslite rotujúcu pyramídu so štvorcovou podstavou (a trojuholníkovými stranami), pričom každá stena má mať inú farbu.
EXE http://mirror.bwpow.eu/pub/upjs/ugr1/cv05/cv05_03.exe
Vzor Priklad 3
Komentár Budete potrebovať využiť funkciu OpenGL glRotatef a taktiež skryť odvrátené steny. Inšpiráciu môžete získať na podstránke Informácie ku cvičeniam 5 a 6.
CV05_04 (2 body)
Zadanie Vykreslite šesť rotujúcich pyramíd so štvorcovými podstavami (a trojuholníkovými stranami), pričom každá pyramída má mať inú farbu pri základni a prechádzať plynulo do bielej pri vrchole. Všetky pyramídy sa majú navzájom dotýkať vrcholmi a tento bod dotyku má byť aj stredom otáčania. Pyramídy majú byť od seba rovnomerne odklonené, vždy o 90 stupňov.
EXE http://mirror.bwpow.eu/pub/upjs/ugr1/cv05/cv05_04.exe
Vzor Priklad 4
Komentár Budete potrebovať využiť funkcie OpenGL glPushMatrix a glPopMatrix a taktiež použiť z-buffer. Inšpiráciu môžete získať na podstránke Informácie ku cvičeniam 5 a 6.