QuestionCopyright.org

Informácie ku cvičeniam 5 a 6

Odporúčam navštíviť nasledujúce stránky:

Niekoľko pomôcok k OpenGL

Pri práci s OpenGL je potrebné si uvedomiť, že každý príkaz sa aplikuje okamžite, či už sa jedná o maticové transformácie, vykresľovanie alebo zmena iných vlastností. Od momentu, kedy sa nejaká vlastnosť nastaví, používa sa, až kým sa opäť nezmení. Ďalší dôležitý fakt je ten, že OpenGL používa pravotočívú vzťažnú sústavu, kde bod [0,0,0] je stred obrazovky, os x rastie smerom doprava, os y smerom hore a os z smerom k pozorovateľovi (viac napríklad tu)

OpenGL axis

Nastavenie farby

    glColor3f(R,G,B);

Nastavenie (zresetovanie) aktívnej matice na identitu

    glLoadIdentity();

Posun (translácia) a otočenie (rotácia)

    glTranslatef(OS_X,OS_Y,OS_Z);
    glRotatef(UHOL,OS_X,OS_Y,OS_Z);

Uloženie aktívnej matice do zásobníka a jej následne vytiahnutie

    glPushMatrix();

    ... kreslenie, zmena matice ...

    glPopMatrix();

Vykreslenie trojuholníka

    glBegin(GL_TRIANGLES);
      glVertex3f(X,Y,Z);
      glVertex3f(X,Y,Z);
      glVertex3f(X,Y,Z);
    glEnd();

Vykreslenie štvoruholníka

    glBegin(GL_QUADS);
      glVertex3f(X,Y,Z);
      glVertex3f(X,Y,Z);
      glVertex3f(X,Y,Z);
      glVertex3f(X,Y,Z);
    glEnd();

Zneviditeľnenie odvrátených strán

    glCullFace(GL_BACK);
    glEnable(GL_CULL_FACE);  

Aktivácia Z-buffera

    ugli_set(AGL_Z_DEPTH,16);

    ... ugli_gfx ...

    glDepthFunc(GL_LEQUAL); 
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);

Natiahnutie textúry

    ugli_texture_filters(GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR,GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR);
    GLuint stena=ugli_texture("stena.jpg",1);
    GLuint podstava=ugli_texture("podstava.jpg",1);

Nastavenie aktívnej textúry

    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,podstava);

Nastavenie koordinátov textúry pre konkrétny vrchol

    glTexCoord2f(X,Y);

Používanie multitextúr

    glActiveTextureARB(GL_TEXTURE0_ARB);
    glEnable(GL_TEXTURE_2D);
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,prva);

    glActiveTextureARB(GL_TEXTURE1_ARB);
    glEnable(GL_TEXTURE_2D);
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,druha);

    ... kód ...

    glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB,X1,Y1);
    glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB,X2,Y2);
    glVertex3f(X,Y,Z);

Zapnutie hmly

  
    GLfloat fogColor[4]={1.0f,1.0f,1.0f,1.0f};
    glClearColor(fogColor[0],fogColor[1],fogColor[2],fogColor[3]);

    // TYPE = GL_EXP alebo GL_EXP2 alebo GL_LINEAR
    glFogi(GL_FOG_MODE,TYPE);
    glFogfv(GL_FOG_COLOR,fogColor);
    glFogf(GL_FOG_DENSITY,0.5f);
    glHint(GL_FOG_HINT,GL_DONT_CARE);

    glFogf(GL_FOG_START,NEAR);
    glFogf(GL_FOG_END,NEAR);

    glEnable(GL_FOG);

Nastavenie parametrov pre konkrétne svetlo

    GLfloat farba_ambient[4]={1.0f,1.0f,1.0f,1.0f};
    GLfloat farba_diffuse[4]={1.0f,1.0f,1.0f,1.0f};
    GLfloat pozicia[4]={X,Y,Z,1.0f};

    glLightfv(GL_LIGHT0,GL_AMBIENT,farba_ambient);
    glLightfv(GL_LIGHT0,GL_DIFFUSE,farba_diffuse);
    glLightfv(GL_LIGHT0,GL_POSITION,pozicia);

    glEnable(GL_LIGHT0);

Zapnutie osvetlenia

    glEnable(GL_LIGHTING);

Zapnutie normalizácie normál

    glEnable(GL_NORMALIZE);

Zadanie normály pre vrchol alebo celú stenu

    glNormal3f(X,Y,Z);

Načítanie a zobrazenie objektu zo súboru

    OBJEKT o=ugli_load_object("socha.ugro");

    ... ugli_loop, glLoadIdentity() ...

    for(int ax=-13;ax<=13;ax+=2){
      for(int az=-13;az<=13;az+=2){
        if(abs(ax+az)%7==abs(ax-az)%5){
          glTranslatef(ax,0,az);
          ugli_draw_object(&o);
          glTranslatef(-ax,0,-az);
        }
      }
    }

Konverzia objektu do buffrov pre rozšírenie GL_ARB_vertex_buffer_object a ich vykreslenie

    /* Overime, ci je podporovane toto rozsirenie */
    ugli_ext_vbo();

    GLfloat *buf_v,*buf_m,*buf_n;
    /* Buffer pre vertexy - tri suradnice pre kazdy vrchol */
    buf_v=(GLfloat *)malloc(sizeof(GLfloat)*3*o.stena.size()*3);
    /* Buffer pre mapovanie textury - dve suradnice pre kazdy vrchol */
    buf_m=(GLfloat *)malloc(sizeof(GLfloat)*2*o.stena.size()*3);
    /* Buffer pre normaly - tri suradnice pre kazdy vrchol */
    buf_n=(GLfloat *)malloc(sizeof(GLfloat)*3*o.stena.size()*3);

    /* Ideme skonvertovat objekt do buffrov vhodnych pre graficku kartu */
    int num=0;
    for(uint32_t j=0;j < o.stena.size();j++){
      for(uint32_t i=0;i < o.stena[j].pocetBodov;i++){
        BOD v=o.stena[j].bod[i];
        buf_v[num*3+0]=v.x;
        buf_v[num*3+1]=v.y;
        buf_v[num*3+2]=v.z;
        
        buf_m[num*2+0]=v.u;
        buf_m[num*2+1]=v.v;

        buf_n[num*3+0]=o.stena[j].nx;
        buf_n[num*3+1]=o.stena[j].ny;
        buf_n[num*3+2]=o.stena[j].nz;
        
        num++;
      }
    }

    /* Zadefinujeme identifikatory, ktore budu ukazovat na nase buffre, podobne, ako je to pri texturach */
    GLuint array_v,array_m,array_n;

    /* Napchame buffre do pamate grafickej karty */
	glGenBuffersARB(1,&array_v);
	glBindBufferARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB,array_v);
	glBufferDataARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB,num*3*sizeof(GLfloat),buf_v,GL_STATIC_DRAW_ARB);

	glGenBuffersARB(1,&array_m);
	glBindBufferARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB,array_m);
	glBufferDataARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB,num*2*sizeof(GLfloat),buf_m,GL_STATIC_DRAW_ARB);

	glGenBuffersARB(1,&array_n);
	glBindBufferARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB,array_n);
	glBufferDataARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB,num*3*sizeof(GLfloat),buf_n,GL_STATIC_DRAW_ARB);

    /* Buffre uz nie su potrebne, kedze ich obsah uz bol prekopirovany do grafickej karty */
    free(buf_v);
    free(buf_m);
    free(buf_n);

    /* Aktivujeme buffer s vertexami */
    glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
    glBindBufferARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB,array_v);
    glVertexPointer(3,GL_FLOAT,0,(char *)NULL);

    /* Aktivujeme buffer s mapovacimi koordinatmi pre textury */
    glEnableClientState(GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);
    glBindBufferARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB,array_m);
    glTexCoordPointer(2,GL_FLOAT,0,(char *)NULL);

    /* Aktivujeme buffer s normalami */
    glEnableClientState(GL_NORMAL_ARRAY);
    glBindBufferARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB,array_n);
    glNormalPointer(GL_FLOAT,0,(char *)NULL);

    ... ugli_loop, glLoadIdentity() ...

    /* Hotovo, mozeme vykreslovat */
    glDrawArrays(GL_TRIANGLES,OD_KTOREJ_STENY,DO_KTOREJ_STENY);