QuestionCopyright.org

Organizácia cvičení a hodnotenie

Organizácia:

Samotné dvojhodinové cvičenia sa konajú každý druhý týždeň, takže za semester je ich naplánovaných dokopy šesť. Cvičenia sú nepovinné a nebodované. Ak sa bude robiť prezenčka, tak bude mať len informatívny charakter a neúčasť na cvičení nebude mať v žiadnom prípade negatívny vplyv na záverečné hodnotenie.

Náplňou cvičení bude programovanie vždy dvoch až piatich úloh. Úlohy, ktoré študenti nestihnú dokončiť počas trvania cvičenia, môžu dokončiť doma a odovzdať do vopred určeného termínu pre každú sadu. Tieto odovzdané riešenia budú obodované a súčet získaných bodov bude tvoriť celkový počet bodov, ktoré si študent prenesie ku skúške. Za bezchybné (teda funkčné a korešpondujúce so zadaním) a načas odovzdané vypracovanie úloh sa bude dať získať spolu maximálne 30 bodov, pričom jednotlivé úlohy budú za 1 až 3 body. Nebude sa robiť rozdiel medzi riešeniami vypracovanými počas cvičenia a riešeniami vypracovanými doma, budú teda posudzované rovnako. Študenti musia úlohy vypracovávať samostatne, pri zistení plagiátorstva nebudú za riešenia pridelené žiadne body. O plagiátorstve rozhoduje cvičiaci, prípadne prednášajúci a ich slovo je konečné.

Okrem bežných úloh sa objaví aj niekoľko bonusových zadaní, ktoré môžu slúžiť ako náhrada ktorejkoľvek úlohy zadanej pred samotnou bonusovou úlohou. Teda ak bude bonusová úloha zadaná na druhom cvičení, môže slúžiť ako náhrada ľubovoľného príkladu z prvého alebo druhého cvičenia, nie však z tretieho, atď. Výhodou týchto úloh je to, že je ich možné odovzdať až do celkového uzavretia hodnotenia za celé cvičenia. Teda ak nejakú bežnú domácu úlohu nestihnete odovzdať v termíne, máte do konca semestra možnosť si ju nahradiť niektorou bonusovou úlohou.

Programovať sa bude najprv v prostredí Borland Turbo C++ 3.0 v DOSBoxe a neskôr v Code::Blocks (kompilátor MinGW32, resp. GCC). Ide teda o jazyk C, resp. C++. Keďže mnoho študentov sa ešte s týmto jazykom nestretlo, je možné si dohodnúť konzultačné hodiny mimo bežných cvičení. Podmienkou je skupinka minimálne troch študentov, ktorí si nájdu voľnú miestnosť.

Obsahová náplň:

Cvičenia sú koncipované tak, aby študent postupne prešiel od najzákladenjších rysov programovania grafiky, cez jednoduché útvary, základné 3D funkcie až po jednoduchšie scény v OpenGL. Na toto cvičenie potom nepriamo nadväzuje seminár z počítačovej grafiky na magisterskom štúdiu (ÚINF/SPG1/05).